0 Articles

CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS WEB

El titular del lloc web https://www.PROBIKE.com (el "Lloc Web") és la societat PEXAMAMIA, SL, ( "PEXAMAMIA") que opera sota el nom comercial 'PROBIKE', les seves dades de contacte són les següents:

Domicili social: Carrer Viladomat, 310, 08029 Barcelona (Barcelona)
C.I.F.nº: B-60209673
E-mail: probike@probike.com
Telèfon: (+34) 93 419 78 89

Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 24817, foli 38, full B-79878

Accés al lloc Web

Les presents Condicions Generals d'Accés i Ús regulen l'accés i utilització del Lloc Web que PROBIKE posa a disposició dels usuaris d'Internet que siguin majors de 16 anys i que té per objecte facilitar a l'usuari informació relativa a PROBIKE i els seus productes i / o serveis.

L'accés i utilització del lloc web per l'usuari comporta l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Accés i Ús. Per tant, li preguem que llegeixi atentament les Condicions Generals d'Accés i Ús quan es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquestes podran ser adaptades i / o modificades en qualsevol moment.

Si no accepta aquestes condicions generals, li preguem que s'abstingui d'utilitzar el Lloc Web.

Utilizació del lloc Web

L'accés als continguts del web és completament gratuït, sense perjudici que poden existir apartats o serveis particulars que requereix per a ús i gaudi l'abonament d'alguna quantitat econòmica, que serà en tot cas degudament informada, i que en tot cas, l'usuari haurà d'acceptar expressament en cas de voler gaudir-los.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web, així com de la informació relativa als productes i / o serveis continguda en el mateix, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les presents Condicions Generals d'Accés i Ús.

Així mateix, l'usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar i / o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i / o funcionament d'aquest.

PROBIKE es reserva el dret de retirar, en qualsevol moment, i, de forma unilateral els continguts de qualsevol secció del lloc web, quan, pel seu contingut, PROBIKE ho estimi pertinent. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts del lloc web, cal enviar un correu electrònic a probike@probike.com.

S'informa l'usuari que, en el cas que incompleixi les Condicions Generals d'Accés i Ús o qualssevol altres termes o condicions recollits en el Lloc Web, PROBIKE es reserva el dret a limitar, suspendre i / o acabar el seu accés al lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a aquest efecte.

PROBIKE realitza els seus millors esforços per mantenir el Lloc Web en bon funcionament, evitant errors o, si escau, reparant-los, i mantenint els continguts del Lloc Web degudament actualitzats. No obstant això, PROBIKE no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés al Lloc Web ni la inexistència d'errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

PROBIKE es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions i / o actualitzacions sobre la informació continguda en el Lloc Web, la seva configuració o presentació.

Responsabilitat

Tant l'accés al Lloc Web com l'ús que pugui fer de qualsevol informació que conté, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari.

PROBIKE no es responsabilitza de qualsevol dany i / o perjudicis que es puguin derivar, directament o indirectament, de l'accés o ús de la informació continguda en el Lloc Web i, especialment, d'aquella informació relativa a tercers diferents de PROBIKE, incloent-hi, però no limitant-se, als productes en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i / o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que poguessin patir els usuaris per un ús inadequat del Lloc Web ni de les caigudes, interrupcions, absència i / o defecte en les comunicacions.

En concret, PROBIKE deixa expressa constància que tota la informació relativa a les especificacions dels seus productes que, si escau, es contingui en el Lloc Web no substitueix a les condicions de contractació de PROBIKE, a les que s'ha de remetre l'usuari per a l'adquisició i el correcte ús d'aquests, de manera que es recorda a l'usuari la necessitat de procedir a la lectura atenta de tota la documentació que s'acompanyi juntament amb els productes adquirits.
Així mateix, PROBIKE manifesta que la informació subministrada a l'usuari com a resultat de les consultes específiques relatives als productes oferts en el Lloc Web té caràcter merament indicatiu, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat derivada de qualsevol dany i / o perjudicis que poguessin derivar-se, directament o indirectament, de la utilització per part de l'usuari d'aquesta informació subministrada.

Addicionalment, PROBIKE no es fa responsable de cap dany i / o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés al Lloc Web.

PROBIKE, tampoc serà responsable per la informació enviada per l'usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que pugui lesionar drets de tercers. En el moment que es tingui coneixement efectiu que conté dades com els anteriorment referits, PROBIKE es compromet a actuar amb diligència per retirar-los o fer impossible l'accés a ells.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que PROBIKE pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualssevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de les Condicions Generals d'Accés i Ús o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del lloc Web.

PRESÈNCIA DE PROBIKE EN XARXES SOCIALES

PROBIKE disposa de perfils en algunes xarxes socials, amb la finalitat d'informar sobre els seus productes i / o serveis a clients i usuaris del lloc web.

Els usuaris que s'adhereixi a algun dels perfils oberts per PROBIKE a les xarxes socials ha de respectar i complir els termes i condicions de la xarxa social de què es tracti.

PROBIKE podrà accedir a la informació de caràcter públic dels usuaris de la xarxa social, enviar missatges individuals quan la xarxa social ho permeti, si bé no seran incorporades a cap fitxer, excepte que s'indiqui el contrari.

PROBIKE realitzarà les següents actuacions:

  • Accés a la informació pública del perfil de l'usuari
  • A sol·licitud de l'usuari, publicació en el seu perfil d'informació que, prèviament, ja hagi estat publicada per PROBIKE
  • Enviar missatges individuals a través dels canals de la xarxa social, quan estiguin permesos
  • Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es mostraran en el perfil de l'usuari

PROBIKE es reserva el dret a realitzar concursos, promocions i / o sortejos a través dels seus comptes a les xarxes socials i en els quals podran participar els usuaris que estiguin adherits als seus perfils.

PROBIKE pot sol·licitar informació explícita per gestionar aquests concursos, promocions i / o sortejos, sempre amb el consentiment explícit del participant que haurà d'acceptar en el moment de participar-hi.

BLOCS

Els usuaris del lloc web podran introduir els seus propis continguts en els blocs PROBIKE, de conformitat amb els termes i condicions previstos en les Condicions Generals d'Accés i Ús.
La persona identificada, en cada cas, com la que ha remès els continguts serà responsable d'aquests. En cap cas, els continguts reflectiran, l'opinió de PROBIKE.

PROBIKE no es responsabilitza dels possibles errors, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els continguts publicats, així com dels danys o perjudicis que es poguessin derivar per la inserció dels continguts en les seccions de la xarxa social o altres plataformes que, si cas, permetin aquesta mena de serveis.

L'usuari subministrador dels continguts cedeix a PROBIKE, en qualsevol tipus de suport, els drets per a la seva reproducció, ús, distribució, comunicació pública o qualsevol altre tipus d'activitat sobre aquests.

Així mateix, l'usuari subministrador declara ser el titular dels drets sobre els continguts, si escau, o garanteix que disposa dels drets i autoritzacions necessaris de l'autor o propietari, per al seu ús per part de PROBIKE.

PROBIKE no es responsabilitza, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per l'ús, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol altre tipus d'activitat que realitzi sobre els continguts que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que l'usuari hagi obtingut, degudament, dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que pretengui efectuar.

PUBLICITAT

PROBIKE podrà incloure en la seva pàgina web continguts publicitaris i / o patrocinis de tercers. Els anunciants i patrocinadors seran els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc Web compleix íntegrament amb la legislació que, en cada cas, puguin ser d'aplicació.

PROBIKE no serà responsable de qualsevol error, inexactitud i / o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

POLÍTICA EN MATÈRIA D'ENLLAÇOS ( "links")

a) Enllaços amb el Lloc Web Aquells tercers que tinguin intenció d'incloure en un lloc web ( "Lloc enllaçant") un enllaç que dirigeixi al Lloc Web, o un emmarcat amb el mateix, hauran d'obtenir necessàriament el consentiment previ, exprés i per escrit de PROBIKE. En cap cas, l'autorització atorgada per PROBIKE significa que avali, promocioni, garanteixi, supervisi i / o recomani el contingut i / o els serveis del Lloc enllaçant ni que sigui responsable del seu contingut. El Lloc enllaçant haurà de complir amb la legislació vigent i no podrà, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers, que siguin il·lícits i / o nocius (violents, racistes, denigrants, sexistes, etc.); i / o resultin inapropiats o no pertinents en relació amb els productes i / o serveis de PROBIKE.

En el supòsit d'incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, PROBIKE procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Lloc enllaçant, que haurà de suprimir l'enllaç.

b) Enllaços amb altres llocs web

En el Lloc Web poden incloure diferents enllaços que permeten a l'usuari accedir a altres llocs web ("Llocs enllaçats").

En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i / o conformitat de PROBIKE, amb les manifestacions, continguts i / o serveis proporcionats a través dels llocs enllaçats.

En conseqüència, PROBIKE no es fa responsable del contingut, condicions d'ús, polítiques de privacitat i altres condicions dels llocs enllaçats, sent l'usuari l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i faci servir els mateixos.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets de propietat intel·lectual, dissenys, bases de dades, programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Lloc Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc.) [ "Continguts"], la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de PROBIKE o, si s'escau, dels seus llicenciants.

PROBIKE és un nom comercial registrat a nom de PROBIKE a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i, a la vegada, una marca registrada a l'Oficina de Registre de Marques de la Unió Europea, de manera que queda expressament prohibit qualsevol ús d'aquesta, o de qualsevol signe identificatiu similar, que pugui portar a confusió sobre el seu origen o titularitat per tercers sense la prèvia autorització per escrit de PROBIKE. Així mateix, els noms de domini www.probike.com en què està allotjat el Lloc Web són titularitat de PROBIKE.

Mitjançant les presents Condicions Generals d'Accés i Ús, queda expressament prohibit a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i / o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Lloc Web / App, els seus Continguts i / o els signes distintius i noms de domini titularitat de PROBIKE.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els danys i perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de PROBIKE, poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment li corresponguin, a les responsabilitats que, si és el cas, es derivin d'aquests.

L'ús del lloc web per l'usuari no suposa la cessió a favor seu per part de PROBIKE de cap dret de propietat intel·lectual i / o industrial sobre el Lloc Web i els Continguts.

NUL·LITAT

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals d'Accés i Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició a la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada disposició o la part de la mateixa que resulti afectada.

A aquests efectes, les Condicions Generals d'Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d'afectar a les Condicions Generals d'Accés i Ús de forma integral.

Protecció de dades de caràcter personal

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris del lloc web es regulen en la Política de Privadesa del Lloc Web.

Legislació aplicable i jurisdicció

L'accés i utilització del Lloc Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i / o aplicació de les Condicions Generals, els jutjats competents seran els que disposi la normativa legal aplicable.

  

Fem servir cookies per oferir-te una experiència millorada. Si continues navegant, entenem que acceptes el seu ús. MÉS INFO
x