0 Articles

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA WEB

Aquestes Condicions Generals de Compra s’apliquen a la compra dels productes que PEXAMAMIA, S.L. (“PROBIKE”), ven a través del lloc web allotjat en les URLs www.PROBIKE.com, www.PROBIKE.cat, www.PROBIKE.es (el “Lloc Web”) a qualsevol usuari (“Client”).

Les dades d’identificació i contacte de PROBIKE son les següents:

Domicili social: Carrer Viladomat, 310, 08029 Barcelona (Barcelona)
C.I.F nº: B-60209673
E-mail: probike@probike.com

Telèfon: (+34) 93 419 78 89

La compra dels productes oferts a través del Lloc Web comporta la acceptació dels termes i condicions previstes en aquestes Condicions Generals de Compra per el que, abans de procedir a la seva acceptació, llegeixi atentament el seu contingut. Si no accepta les presents Condicions Generals, la compra dels productes es durà a terme, en conseqüència, no comportarà la assumpció de ningun tipus de obligació ni de responsabilitat per part de PROBIKE.

Al realitzar una comanda de compra a través del Lloc Web, el Client declara ser major de 16 anys d'edat i tenir capacitat legal per a comprar els productes del lloc Web.

Per a realitzar una comanda de compra, el Client tindrà que seguir cadascun dels tràmits del procediment de compra previstos en el Lloc Web.

PROBIKE es reserva el dret de modificar el contingut y/o l'abast de les Condicions Generals de Compra en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-lo ni avisar-lo prèviament, per el que llegeixi atentament el seu contingut ja que és responsabilitat del Client revisar les Condicions Generals de Compra abans de comprar qualsevol producte del Lloc Web.

Registre del Client

Per a iniciar el procediment de compra dels productes del Lloc Web, el Client tindrà que donar-se d’alta en l’apartat del Lloc Web “Registrat”, en cas de que no estigui registrat encara. En posteriors processos de compra serà necessari que faciliti la seva direcció de correu electrònic i la contrasenya, que rebrà en el seu correu electrònic al registrar-se, en l’apartat de “El meu compte”.

Preu i forma de pagament

El preu dels productes serà el que aparegui en Euros junt a cada producte del Lloc Web s’inclourà el IVA i qualsevol altre impost aplicable.

No obstant, en el preu del producte no s’inclou els despeses d’enviament ni duanes que tindran que ser acceptades per el Client en el moment de formalització de la comanda.

PROBIKE es reserva el dret de efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar amb freqüència els productes o els preus. El preu aplicable a la sol·licitud de compra efectuada per el Client serà el que consti en el moment d’acceptar les Condicions Generals de Compra.

El Client podrà realitzar el pagament dels productes mitjançant qualsevol dels mitjans de pagament senyalats a continuació:

  • Pagament amb targeta El Client tindrà que incloure el número de la seva targeta de dèbit/crèdit (Visa, Visa Electron i Mastercard), així com la resta de informació addicional, que li sigui requerida en el procediment de compra. L’encàrrec s’efectuarà un cop sigui acceptat per la entitat financera del Client ja que, en cas contrari, la compra no podrà dur-se a terme.
  • Pagament mitjançant transferència bancària al número de compta indicat en el Lloc Web titularitat de PROBIKE, esdevenint necessari que el Client indiqui el número de comanda. Les comissions bancàries aplicables a la transferència aniran a càrrec del Client.
  • Pagament mitjançant PayPal: serà necessari que el Client disposi d’una compte PayPal per a utilitzar aquest mitjà de pagament.
  • Pagament per contra reemborsament en el moment de la entrega, esdevenint necessari que el Client aboni l’import de la compra al missatger per a fer efectiva l’entrega. El càrrec associat a aquest servei anirà a càrrec del Client.
  • Pagament financiat: a través de la opció “CETELEM” és possible ajornar el pagament de l’import de la compra. (només a BOTIGA FÍSICA).

El justificant de compra dels productes estarà disponible i es podrà visualitzar en la secció “El meu compte”. Des d’aquesta secció, el Client també es podrà descarregar la factura de la comanda.

Un cop finalitzat el procés de compra, es generarà una confirmació via electrònica, adjuntant una còpia de les Condicions Generals de Compra que el Client podrà imprimir, quedant-se arxivat a la secció “El meu Compte”.

PROBIKE compta amb elevades mesures de seguretat. Així mateix, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el Protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una conexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 Bits, que asseguren que només sigui inteligible per a el dispositiu del Client. D’aquesta manera, al utilitzar el Protocol SSL es garanteix:

  • Que el Client està comunicant les seves dades al servidor de PROBIKE i no a qualsevol altre.
  • Que entre el Client i el servidor de PROBIKE les dades es transmetin xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

PROBIKE no té accés ni emmagatzema dades sensibles relatives al mitjà de pagament utilitzat per el Client. Únicament la entitat correspondent processadora del pagament té accés a aquestes dades a manera de gestió dels pagaments i cobraments.

PROBIKE ha implementat un programa de detecció de possibles operacions fraudulentes i es reserva el dret a sol·licitar informació, confirmacions i/o documents addicionals al Client, encara després d'haver realitzat una o més compres a través del Lloc web, mitjançant trucada telefònica o correu electrònic, amb la finalitat de confirmar que el Client efectivament ha realitzat i autoritzat aquesta compra i/o que el lliurament o devolució de la mateixa s'ha realitzat correctament i d'aquesta forma autoritza definitivament la corresponent transacció respectiva.

 PROBIKE podrà formular telefònicament diverses comprovacions sobre la identitat del Client, o bé sol·licitar: (a) una confirmació i autorització per escrit signada pel Client responsable de la compra respectiva; i (b) còpia de la identificació oficial vigent i amb fotografia del Client per confirmar la seva identitat. PROBIKE s'obliga a guardar aquesta informació i documents amb elevades mesures de seguretat, de conformitat amb la normativa vigent.

En cas que el Client no respongui favorablement o no lliuri a PROBIKE la documentació i informació sol·licitada en un termini de 48 hores explicades a partir de la trucada o de l'enviament del correu electrònic per part de PROBIKE, la transacció detallada en aquesta comunicació i la comanda respectiva podran ser cancel·lats, sense necessitat d'avís posterior ni responsabilitat de PROBIKE, procedint a reemborsar al Client l'import pagat respecte a aquesta compra.

Aquest procediment de verificació es realitza per a la seguretat del Client i, per tant, en acceptar les presents Condicions Generals de Compra, el Client accepta sotmetre's al procediment de detecció de possibles operacions fraudulentes referit i autoritza a PROBIKE perquè, una vegada que el Client proporcioni la informació i documents addicionals referits, aquests puguin ser utilitzats per a compres futures del mateix Client.

Lliurament de productes

Una vegada PROBIKE hagi verificat que el procés de compra s'ha realitzat correctament, procedirà a lliurar els productes a l'adreça indicada pel Client en el procediment de compra o la recollida en tenda, en horari laboral habitual i en els terminis previstos en el Lloc web.

PROBIKE podrà informar al Client, mitjançant l'enviament d'un email, de la data de sortida dels magatzems de PROBIKE de la comanda i les dades de contacte de l'empresa de transport que vagi a realitzar el lliurament.

El lliurament es realitzarà en un termini aproximat de 24 - 48 hores (Balears 48 - 72 hores) i es considerarà efectuada a partir del moment en el qual el producte hagi estat posat a la disposició del Client en el lloc indicat pel Client o en el punt de recollida corresponent.

El risc dels productes (entre uns altres, la pèrdua, menyscapte o robatori) es transmetrà al Client a partir del moment en què els mateixos s'hagin posat a la seva disposició.

Si hi hagués alguna incidència en el lliurament dels productes, PROBIKE informaria adequadament i de forma immediata al Client per correu electrònic.

El lliurament podrà realitzar-se a través de qualsevol de les següents vies:

  • A l'adreça indicada pel Client en efectuar la compra.

En el cas que el Client, després d'efectuar la compra, volgués modificar l'adreça de lliurament podrà fer-ho sempre que la comanda estigui “Pendent d'enviament”. PROBIKE no serà responsable pels errors i/o perjudicis causats en el lliurament quan l'adreça introduïda pel Client no existeixi, sigui incorrecta o quan no es compleixin els requisits per al canvi d'adreça de lliurament indicats prèviament. PROBIKE podrà realitzar el lliurament dels productes en diverses expedicions. Si al moment del lliurament del producte en l'adreça indicada pel Client, aquest es trobés absent o ningú recollís el producte, el Client haurà de contactar al més aviat possible amb PROBIKE per concertar una nova data de lliurament. Si el lliurament del producte al Client no s'ha efectuat per causes no imputables a PROBIKE o al transportista, els productes seran retornats a PROBIKE i el Client podria haver d'assumir les despeses d'enviament i de tornada, així com de les possibles despeses de gestió i duanes associats. En cas que, en obrir els embalums amb els productes, el Client veiés que aquests es troben danyats a causa del transport, que són erronis o que falten productes, haurà de comunicar-ho per escrit a PROBIKE en un termini de cinc (5) dies naturals des del lliurament, perquè PROBIKE procedeixi a esmenar l'error. Totes les comandes de compra dels productes estan subjectes a disponibilitat dels mateixos. En cas de falta de disponibilitat del producte adquirit, PROBIKE informarà d'això al Client i li podrà oferir un producte de característiques similars d'igual o superior qualitat, si ben el Client, alternativament, podrà cancel·lar la seva sol·licitud de compra i recuperar l'import pagat en un termini màxim de trenta (30) dies.

 

Desistiment

El Client disposa d'un termini de catorze (14) dies naturals des de la data de recepció del producte per exercir el seu dret de desistiment sense que suposi cap cost per al Client.

Sense perjudici de l'anterior, el Client no podrà desistir en els següents suposats:

a) Productes confeccionats conforme a les especificacions del Client o clarament personalitzats.

b) Productes precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

Per a l'exercici del dret de desistiment, el Client haurà de contactar per telèfon, enviar un correu electrònic o gestionar la devolució en “El meu compte” i enviar el producte a retornar juntament amb les instruccions, documents i embolcalls.

Una vegada exercitat correctament el dret de desistiment i, en tot cas, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals des de la recepció del Formulari de Desistiment i del producte, PROBIKE realitzarà l'abonament pel mateix mètode de pagament emprat en la compra, i retornarà al Client l'import íntegre inclòs les despeses de lliurament si els hi hagués.

Queixes i reclamacions

 

 El Client haurà de contactar amb PROBIKE, a través dels mitjans indicats a l'inici de les Condicions Generals de Compra, per manifestar les seves queixes i reclamacions, comprometent-se PROBIKE a atendre-les al més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini d'un mes des que són presentades.

Garanties

La garantia dels productes venuts a través del Lloc web s'ajustarà al previst en la legislació vigent i, per tant, amb caràcter general, PROBIKE respondrà de les faltes de conformitat manifestades pel Client en el termini de dos (2) anys des del lliurament dels productes.

En concret, si el producte venut per PROBIKE no fos conforme, el Client podrà triar entre la reparació o la substitució del producte (tret que una d'aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada) o, subsidiàriament, entre una rebaixa en el preu o la resolució de la relació contractual de conformitat amb la legislació vigent. En qualsevol cas, el Client haurà d'informar a PROBIKE de la falta de conformitat en el termini màxim de dos (2) mesos des que va tenir coneixement d'ella. PROBIKE assumirà les despeses de devolució dels productes en aquest tipus de supòsits.

No obstant això, l'anterior, s'entendrà que els productes són conformes i, per tant, quedaran fora de tota garantia quan:

a) El dany o deterioració en els productes venuts per PROBIKE es produeixi per causes alienes al fabricador o a PROBIKE o, si escau, de qui actuï sota la seva responsabilitat (força major, accident, etc.) o com a conseqüència d'una incorrecta configuració i/o instal·lació del producte per part del Client.

b) El dany o deterioració en els productes venuts ho provoqui o s'origini per un component que no ho hagi subministrat el fabricant o PROBIKE o sigui conseqüència d'alteracions o reparacions efectuades per persones alienes al fabricador o PROBIKE o, si escau, de qui actuï sota la seva responsabilitat.

Resolució de litigis en linea

De conformitat amb l'art. 14 del Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, informem als Clients que poden sotmetre les seves reclamacions a la plataforma de resolució de litigis disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Idioma

Les Condicions Generals de Compra estan redactades en espanyol, català.

Legislació aplicable i jurisdicció

Les Condicions Generals de Compra es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de les Condicions Generals, els Jutjats competents seran els que disposi la normativa aplicable en matèria de jurisdicció competent de consumidors i usuaris.


 


 

Fem servir cookies per oferir-te una experiència millorada. Si continues navegant, entenem que acceptes el seu ús. MÉS INFO
x